Fejlesztő 3

Operencia: The Stolen Sun (2019)

Operencia: The Stolen Sun (2019) videojáték

Pinball FX3 (2017)

Pinball FX3 (2017) videojáték

Pinball FX2 (2013)

Pinball FX2 (2013) videojáték

Kiadó 2

Operencia: The Stolen Sun (2019)

Operencia: The Stolen Sun (2019) videojáték

Pinball FX3 (2017)

Pinball FX3 (2017) videojáték

Egyéb 1

CastleStorm (2013)

CastleStorm (2013) videojáték