Adatvédelem

A Gremlin közösségi oldal működtetője elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa az oldal látogatóinak és regisztrált felhasználóinak információs önrendelkezési jogát. Ennek megfelelően tevékenysége során messzemenően figyelemmel van az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Iöjtv.) által deklarált szabályokra, azoknak megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő

Neve: Szupernap Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-068918
Képviselője: Nagy Bence

1. Adatkezelés az oldal működése során

1. A Szupernap a Gremlin közösségi oldallal összefüggésben akkor kezel személyes adatot, ha az érintett ahhoz az oldalra történő látogatásával, illetőleg regisztrációjával hozzájárulását adja.

2. A személyes adatokat az adatkezelő harmadik személy részére csak akkor továbbíthatja vagy hozhatja nyilvánosságra, valamint a különböző adatkezeléseket csak akkor kapcsolhatja össze, ha az érintett ahhoz kifejezett hozzájárulását adta, vagy ha azt törvény lehetővé teszi, és ha az adatkezelés jogszabályban meghatározott feltételei minden személyes adatra nézve teljesülnek.

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közösségi oldal látogatása során az adatkezelő rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatott oldal címét és az oldal letöltésének időpontját, mely információkból bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre. Ennek az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer biztonságos, folyamatos működéséhez szükséges. A naplóállományok értékelése során megismert személyes adatokból az adatkezelő az érintett azonosítására csak akkor törekszik, ha azt bírósági vagy egyéb hatósági eljárás során elrendelték vagy azt törvény előírja. Az adatokat az adatkezelő a felvételtől számított 15 nap után törli rendszeréből. Ezt követően az adatkezelő csak olyan anonimizált statisztikai adatokat őriz meg, melyekből az érintettek személyére nem vonható le következtetés.

4. A felhasználó böngészőjén keresztül annak háttértárolójára kerülhet az oldal látogatása során egy információs fájl, az úgynevezett „cookie” vagy „süti”, amely egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával, és nyomon követhetővé teszi a böngészését az oldalon, de semmilyen személyes adatot nem tárol a látogatóról. Ezt az információs fájlt a felhasználó a böngészője segítségével bármikor eltávolíthatja.

5. A Gremlin saját tartalmi elemeket és hozzászólást írni, arra képet, videót vagy egyéb állományt feltölteni csak előzetes regisztrációt követően lehet. A regisztrációhoz a felhasználó egy tetszőleges felhasználónevet, rendes nevét és emailcímét köteles megadni, egyéb személyes adat megadása a regisztrációhoz nem szükséges. Lehetőség van profilkép feltöltésére is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhasználónév és a profilkép az oldal minden látogatója számára elérhetővé válik. A regisztráció során vagy később feltöltött személyes adatok a regisztrált felhasználók számára válnak hozzáférhetővé. A regisztrált felhasználók adatlapjain megjelenik és a többi regisztrált felhasználó számára hozzáférhetővé válik a regisztrált felhasználók oldalra történő utolsó belépésének időpontja, továbbá az oldalon online tartózkodó felhasználók online állapota.

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció során megadott emailcímre a Szupernap az oldallal kapcsolatos üzeneteket, ajánlatokat és hírlevelet küldhet.

7. A rendszer naplózza a sikeres belépéseket és a sikertelen belépési kísérleteket, a felhasználó nevének, emailcímének, IP címének és a belépés időpontjának rögzítésével. Ezeket az adatokat a rendszer 15 napot követően automatikusan törli.

8. A saját tartalmi elemek létrehozása során az oldal rögzíti a bejegyzés íróját és a bejegyzés időpontját, mely elérhetővé válik az oldal látogatói számára.

9. Felhívjuk a figyelmet, hogy büntetőeljárás, illetve más hatósági eljárás során az arra feljogosított hatóságok személyes adatok közlése céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely megkeresésnek az adatkezelő a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben, a hatályos jogszabályoknak megfelelően tesz eleget.

2. Az adatkezelés biztonsága

1. Az adatkezelő szervere az Európai Unió területén található.

2. Az adatkezelő az oldal működtetéséhez használt technikai eszközökkel biztosítja, hogy minden esetben a kezelt személyes adat csak az arra feljogosított személyes számára legyen hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható és jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Ennek érdekében az adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

3. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot (csak az arra jogosult férhet hozzá), a sértetlenséget (megvédi a személyes adatok pontosságát és teljességét) és a rendelkezésre állást (biztosítva van, hogy a jogosult hozzá tudjon férni a megfelelő személyes adathoz).

4. Az adatkezelő informatikai berendezési védettek a számítógéppel támogatott külső támadások – különösen csalás, vandalizmus, tűz, árvíz, számítógépes betörések – ellen.

3. Információkérés, adatok helyesbítés és törlése

1. Az érintett az Iöjtv. 14–16. §-ai alapján tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a róla kezelt személyes adatok köréről, forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és székhelyéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik milyen célból és jogalapon kapták, illetve kapják meg az adatokat. Az adatkezelő – az Iöjtv.-ben meghatározott kivételektől eltekintve – legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol a megkeresésre. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő kérheti a felmerült költségeinek megtérítését.

2. Az érintett által megadott adatokat a felhasználó saját maga tudja az oldalra történő bejelentkezést követően helyesbíteni.

3. Az érintett által megadott adatokat az érintett saját maga tudja törölni az oldalra történő bejelentkezést követően profiljának törlésével. Ebben az esetben a felhasználó által tett bejegyzések ugyan továbbra is elérhetőek lesznek az oldalon, de a felhasználói név és avatar kép helyett a „törölt felhasználó” vagy „névtelen” megjelölés szerepel.

4. Az adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

4. Jogorvoslati lehetőségek

1. Tiltakozási jog

Az Iöjtv. 21. § (1) bekezdése értelmében az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akiket az Iöjtv. szerint értesítenie kell. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon beül – bírósághoz fordulhat.

2. Bírósági jogérvényesítés

Az Iöjtv. 22. §-a alapján az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

3. Kártérítés

Az Iöjtv. 23. §-ának megfelelően az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Az Iöjtv. 52. §-a alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatóság elérhetőségei:
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c .
telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. Egyéb tájékoztatás

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen nyilatkozatot bármikor – különösen a vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy az oldal struktúrájának megváltozása esetén – megváltoztassa. Az esetleges változásokról a rendszeren keresztül értesíti az oldal felhasználóit.